Your Europe


IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto obrađujemo Vaše podatke?
 3. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?
 4. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke? Na koji način su Vaši podaci zaštićeni?
 5. Tko ima pristup Vašim podacima i kome su dostupni?
 6. Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 7. Kontakt podaci
 8. Gdje pronaći više informacija?

1. Uvod

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka pojašnjava razloge zbog kojih Europski potrošački centri (ECC), kao dio Mreže Europskih potrošačkih centara (Mreža ECC) obrađuju osobne podatke, način na koji se osobni podaci prikupljaju, kako se s njima postupa te kako je osigurana njihova zaštita, način na koji se osobni podaci koriste te prava koja potrošači imaju vezano uz zaštitu osobnih podataka (pravo na pristup podacima, ispravljanje podataka, pravo na uskraćivanje pristupa podacima itd.).

Europske institucije imaju obvezu štititi Vašu privatnost. S obzirom da Mreža Europskih potrošačkih centara sakuplja i dalje obrađuje Vaše osobne podatke, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Cilj Mreže Europskih potrošačkih centara jest povećanje povjerenja potrošača davanjem savjeta vezano uz njihova prava kao i pružanje jednostavnog pristupa za postizanje obeštećenja, u onim slučajevima u kojima je potrošač kupio određeni proizvod ili uslugu u drugoj državi članici, različitoj od države u kojoj potrošač ima prebivalište (prekogranični element). ECC-i nude potrošačima niz usluga, od informacija koje se tiču njihovih prava do davanja savjeta i pomoći u pogledu njihovih prekograničnih pritužbi. Također nude savjete o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ARPS) na području čitave Europe i pružaju potrošačima jednostavan pristup tim procedurama kada su one dostupne, ukoliko izravan dogovor s trgovcem nije moguće postići.

U svrhu pružanja spomenutih usluga, Mreža Europskih potrošačkih centara koristi aplikaciju za rješavanje pritužbi (ECC-Net 2) koja prikuplja i obrađuje potrebne podatke, uključujući i Vaše osobne podatke. Aplikacijom upravlja Europska komisija.

U prikupljanju i obradi spomenutih osobnih podataka putem ECC-Net 2 uzimaju se u obzir odredbe Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, osobito odlomak a i b. članka 5.

2. Zašto obrađujemo Vaše podatke?

Svrha obrade: Voditelj jedinice E.3: Provedba i obeštećenje za potrošače, Glavna uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije (u daljnjem tekstu: kontrolor podataka) prikuplja i koristi Vaše podatke u svrhu pružanja pomoći u radu Europskih potrošačkih centara.

Cilj Mreže Europskih potrošačkih centara je potrošačima pružiti informacije i savjete o njihovim pravima, te pomoći im pri rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova unutar EU/EEA, kako bi potrošači imali mogućnosti iskoristiti puni potencijal unutarnjeg tržišta.

Kako bi ispunili svoju ulogu, Europski potrošački centri koriste aplikaciju ECC-NET 2 za obradu relevantnih podataka, ako i kada je to potrebno, u svrhu ili za neke od sljedećih svrha:

 • olakšavanje komunikacije između ECC-a i potrošača;
 • olakšavanje pravne procjene zahtjeva (pritužbi i upita);
 • rješavanje pritužbi ili sporova, bilo izravno s pružateljem usluga kojem se pritužba podnosi, bilo putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (tijela za ARPS);
 • omogućavanje potrošačima praćenje statusa njihovih zahtjeva (pritužbi i upita);
 • osiguravanje anonimne statistike, koja obuhvaća i sumnje na kršenje potrošačkih prava.

Više informacija o radu ECC-Net-a mogu se naći na : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

ECC-Net 2 ima slijedeći pravni temelj:

Uredba (EU) br. 254/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o višegodišnjem programu potrošača za razdoblje 2014.-2020. i ukidanju Odluke br. 1926/2006/EZ, posebice članak 2. i točke c) i d) prvog stavka članka 3. ove Uredbe.

Direktiva 2006/123/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, posebice članak 21. ove Direktive.

Direktiva 2013/11/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova), posebno članak 14. ove Direktive.

Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, posebno članak 27., stavak 1. ove Uredbe.

Uredba (EU) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Imajući u vidu članak 5. spomenute Uredbe br. (EU) 45/2001, obrada podataka je zakonita budući da je potrebno ispuniti zahtjeve navedenih pravnih instrumenata i osigurati da Komisija djeluje u skladu sa svojim zakonskim obvezama.

3. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prikupljamo podatke:

 • o potrošačima u Europskoj uniji, Islandu, Norveškoj i Ujedinjenoj Kraljevini koji se obrate ECC-u za informacije i pomoć (potrošači);
 • o kontaktnim točkama za trgovce u Europskoj uniji, Islandu, Norveškoj i Ujedinjenoj Kraljevini uključenim u potrošačke pritužbe i sporove (predstavnici trgovaca);
 • o kontaktnim točkama za tijela za ARPS (predstavnici tijela za ARPS).

Osobni podaci koji su prikupljeni i dalje se obrađuju su:

a) za potrošače:

(i) podaci, koji se obrađuju, su:

 • ime potrošača/prijavitelja;
 • adresa;
 • poštanski broj;
 • država prebivališta;
 • broj telefona;
 • adresa elektroničke pošte
 • spol;
 • jezik sporazumijevanja;
 • sažetak/opis pritužbe;

(ii) uz izričitu suglasnost, možemo prikupiti i dodatne osobne podatke, kao što su detalji bankovnog računa, ako su potrebni za rješavanje pritužbe;

b) za predstavnike trgovaca:

Podaci predstavnika trgovaca rijetko se pohranjuju u sustavu, ali kad se obrađuju mogu uključivati:

 • ime predstavnika trgovaca;
 • službenu adresu;
 • poštanski broj;
 • državu;
 • službeni telefon;
 • službeni adresu elektroničke pošte;

c) za predstavnike tijela za ARPS:

Podaci predstavnika tijela za ARPS rijetko se pohranjuju u sustavu, ali kad se obrađuju mogu uključivati:

 • ime predstavnika tijela za ARPS;
 • službenu adresu;
 • poštanski broj;
 • državu;
 • službeni telefon;
 • službeni adresu elektroničke pošte;

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Osobni podaci potrošača, predstavnika trgovaca i tijela za ARPS čuvaju se onoliko dugo koliko je slučaj (pritužba) otvorena i ne duže od godine dana od zatvaranja slučaja. To omogućuje daljnje praćenje u slučaju pojave novih okolnosti nakon zatvaranja slučaja. Kada period od godine dana istekne, podaci postaju anonimni i čuvaju se isključivo u statističke svrhe.

5. Na koji način su Vaši podaci zaštićeni?

Svi podaci u elektronskom obliku (elektronska pošta, dokumenti, preuzete skupine podataka, itd.) pohranjeni su ili na serveru Europske komisije ili na serveru njenih ugovornih izvođača, čiji rad je u skladu s Odlukom Europske komisije 2017/46 od 16. kolovoza 2006. [C(2006) 3602] o zaštiti komunikacijskih i informacijskih sistema u Europskoj komisiji.

Prilikom obrade Vaših podataka u ime Komisije, ugovorni izvođači Komisije vezani su posebnim ugovornim klauzulama i obvezama povjerljivosti koje proizlaze iz prijenosa Direktive Vijeća 95/46.

6. Tko ima pristup Vašim podacima i kome su dostupni?

U svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva (pritužbe), isti može biti proslijeđen, s Vašim izričitim pristankom, ECC-u države članice u kojoj trgovac ima sjedište, ili, u državu članicu u kojoj nadležno tijelo za ARPS ili nacionalno tijelo nadležno za provedbu (NEB) ima sjedište.

Proslijeđene pritužbe mogu rezultirati time da je potrebno kontaktirati trgovca na kojeg se pritužba odnosi. Kada do takvog kontakta dođe, moguće je da se ujedno pritom proslijede i Vaši podaci ukoliko je to potrebno da bi se pritužba riješila.

Pristup Vašim podacima imaju ovlašteni službenici prema načelu "što je potrebno znati". Ti službenici poštuju zakonske, a po potrebi također i dodatne sporazume o privatnosti.

Ovlašteni službenici su osobe nadležne za rješavanje pritužbi potrošača u okviru Europskih potrošačkih centara te Europske komisije nadležni za sam proizvod ili poslovno upravljanje ECC-Net 2.

Norveška i Island dio su EEA/EFTA zemalja, te ujedno članovi Mreže Europskih potrošačkih centara. Stoga, na prijenos između ECC-a u EU i ECC-a u Norveškoj ili Islandu primjenjuje se članak 8. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

7. Koja su Vaša prava i kako ih možete primijeniti?

U skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 imate pravo pristupiti Vašim osobnim podacima, kako biste ih izmijenili ili blokirali ako su informacije netočne ili nepotpune. Navedena prava možete ostvariti tako da kontaktirate Europski potrošački centar s kojim ste bili u kontaktu ili kontrolora podataka, a u slučaju spora, službenika za zaštitu podataka Komisije (DPO) i, ako je potrebno, Europskog nadzornika zaštite podataka, upotrebom podataka za kontakt navedenih u točki 8. u nastavku.

8. Kontakt podaci

Ukoliko imate komentar ili pitanje, ako ste zabrinuti ili imate pritužbu vezanu uz prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka, kontaktirajte Europski potrošački centar s kojim ste bili u kontaktu ili kontrolora podataka koristeći sljedeće podatke za kontakt:

Europski potrošački centar Hrvatska

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

e-mail: ecc-croatia@mingor.hr

telefon: +385 1 6106 304
telefax: +385 1 6109 150


Kontrolor podataka

Vođa jedinice E.3: Provedba i obeštećenje u području zaštite potrošača

Glavna uprava za pravosuđe i potrošače
Europska komisija

E-mail: JUST-E3@ec.europa.eu

Telefaks: +32 2 2989432


Službenik za zaštitu podataka (DPO) pri Komisiji: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS): edps@edps.europa.eu.

9. Gdje pronaći više informacija?

Službenik za zaštitu podataka pri Komisiji objavljuje registar svih operacija koje se odnose na objavu osobnih podataka. Registar je dostupan na slijedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC